Definicja pedagogika społeczna

Od starożytnych greckich payagogós, pedagogika jest terminem, który odnosi się do zbioru wiedzy związanej z edukacją . Pedagogika może być uważana za naukę lub sztukę, której przedmiotem badań jest pole edukacyjne.

Pedagogika społeczna

Z drugiej strony społeczność to przynależność do społeczeństwa lub odniesienie do niego (zestaw osób należących do tej samej kultury i tworzących społeczność poprzez ich interakcje).

Pojęcie pedagogiki społecznej jest zatem powiązane z nauką związaną z edukacją na rzecz socjalizacji . Pedagodzy społeczni szukają społecznej reintegracji osób spoza systemu i pracują dla zaspokojenia potrzeb, które są chronione przez prawa człowieka .

Pedagogika społeczna jest odpowiedzialna za interwencję pedagogiczną w usługi społeczne w zakresie zapobiegania, pomocy i resocjalizacji . Akcja prewencyjna stara się przewidywać problemy, które uniemożliwiają uspołecznienie, pomoc polega na asystowaniu tym, którzy są zagrożeni społecznie i walce resocjalizacyjnej na rzecz ponownego włączenia poprzez korektę odbiegających od normy zachowań.

Wszystko to ma na celu ustalenie, że profesjonalista, który jest nazywany pedagogiem społecznym, jest odpowiedzialny za przeprowadzenie bardzo specyficznej serii działań, dzięki którym osiągnie cele, które zaproponował osiągnąć w obszarze, w którym pracuje. W szczególności jego podstawowe funkcje są następujące:
• Jest odpowiedzialny za edukację w zakresie wartości takich jak szacunek i tolerancja.
• Kontynuuje realizację pewnych działań koordynacyjnych, aby osiągnąć ustalone cele, w których różne grupy i formacje mają wiele do zrobienia.
• Nie mniej istotny jest fakt, że projektuje i wdraża różne projekty i plany, aby osiągnąć swoje cele.
• Musi gruntownie negocjować z tymi, którzy pracują, aby osiągnąć porozumienie, które służy postępowi.
• Musi stać się w ten sam sposób instrumentem, aby zmiana miała miejsce zarówno wśród ludzi, z którymi pracuje się, jak i ogólnie w społeczeństwie.
• Istotne jest, aby dana osoba miała nie tylko wspaniałe cechy komunikacyjne, ale także posiadała niezbędne umiejętności, aby ci, którzy interweniują w swoich projektach, również wykonali swoją część i współpracowali.

Należy zauważyć, że pedagog społeczny może działać w różnych obszarach, takich jak wczesna edukacja, pomoc dla rodzin, praca z młodzieżą, edukacja pozaformalna dla dorosłych, troska o niepełnosprawnych i środowisko pracy.

Istnieje jednak wiele innych obszarów, w których pedagogika społeczna działa również poprzez swoich specjalistów. Byłoby tak w przypadku pomocy dla rodziny, animacji społeczno-kulturowej, edukacji ekologicznej, zarządzania dziedzictwem, zarządzania kulturą lub zwrócenia uwagi na całą populację, która w pewnych okolicznościach jest uważana za znajdującą się w sytuacji marginalizacji.,

Krótko mówiąc, celem pedagogiki społecznej jest edukacja życia w społeczeństwie . Rozwój wartości moralnych pozwala człowiekowi zintegrować się ze swoją kulturą i społeczeństwem, żyjąc we wspólnocie.

Zalecane
 • popularna definicja: niewolnik

  niewolnik

  Łaciński termin servus stał się w kastylijskim służbie . Koncepcja ta jest używana, zgodnie ze słownikiem Royal Spanish Academy ( RAE ), aby wymienić niewolnika, który jest w służbie mężczyzny. Pomimo tej definicji często rozróżnia się niewolnika i niewolnika . Sługa otrzymał od pana feudalnego dom i ziemię do pracy i mógł zachować część zbiorów. Poza tym, dla prawa, był w
 • popularna definicja: captcha

  captcha

  Captcha jest akronimem odpowiadającym angielskiemu wyrażeniu "Całkowicie zautomatyzowany test publiczny Turinga, który mówi" Komputery i ludzie " . Ta fraza odnosi się do testu Turinga, który jest przeprowadzany w sposób publiczny i automatyczny w celu odróżnienia ludzi od komputerów (komputerów). Aby zrozum
 • popularna definicja: wibracje

  wibracje

  Wibracja wywodzi się z vibratĭo , łacińskiego słowa. Chodzi o proces i konsekwencje wibracji : robienie czegoś, poruszanie się, oscylowanie, drżenie lub bycie poruszonym. Pojęcie może być używane na różne sposoby w zależności od kontekstu . W dziedzinie fizyki drgania pojawiają się, gdy propagują fale sprężyste, które powodują napięcie i deformację w ośrodku ciągłym. Można powiedzieć, że wibra
 • popularna definicja: alchemia

  alchemia

  W języku greckim znajduje się etymologiczne pochodzenie terminu alchemia. W szczególności możemy stwierdzić, że jest to termin Chemia , który można zdefiniować jako "ciekłą mieszaninę". Z tego słowa, które zostało podzielone, aby później stworzyć alchemię jako taką, która została ustanowiona przez Arabów, którzy byli tymi, którzy stworzyli termin Alkimya . Alchemia jest ezoteryczn
 • popularna definicja: finanse

  finanse

  Według słownika Royal Spanish Academy (RAE) , termin finanza pochodzi z francuskiego finansów i odnosi się do zobowiązania, które podmiot podejmuje w odpowiedzi na obowiązek innej osoby . Pojęcie to odnosi się również do przepływów , towarów i finansów publicznych . W języku potocznym termin ten odnosi się do badania obiegu pieniędzy między osobami, firmami lub różnymi państwami . W ten sposób finanse
 • popularna definicja: założenie

  założenie

  Założenie , z łacińskiego suppositio , jest działaniem i skutkiem przypuszczenia (dawania jako czegoś istniejącego, dawania idealnego istnienia temu, co go nie ma, domniemania poprzez wskazówki). Na przykład: "Nie wściekaj się na mnie, to było tylko domysły" , założenie "Juan Carlos" nie było złe: będziemy musieli pracować w nadgodzinach " , " Prezydent nie może kierować się założeniami " . Założeniem jest zatem