Definicja pedagogika społeczna

Od starożytnych greckich payagogós, pedagogika jest terminem, który odnosi się do zbioru wiedzy związanej z edukacją . Pedagogika może być uważana za naukę lub sztukę, której przedmiotem badań jest pole edukacyjne.

Pedagogika społeczna

Z drugiej strony społeczność to przynależność do społeczeństwa lub odniesienie do niego (zestaw osób należących do tej samej kultury i tworzących społeczność poprzez ich interakcje).

Pojęcie pedagogiki społecznej jest zatem powiązane z nauką związaną z edukacją na rzecz socjalizacji . Pedagodzy społeczni szukają społecznej reintegracji osób spoza systemu i pracują dla zaspokojenia potrzeb, które są chronione przez prawa człowieka .

Pedagogika społeczna jest odpowiedzialna za interwencję pedagogiczną w usługi społeczne w zakresie zapobiegania, pomocy i resocjalizacji . Akcja prewencyjna stara się przewidywać problemy, które uniemożliwiają uspołecznienie, pomoc polega na asystowaniu tym, którzy są zagrożeni społecznie i walce resocjalizacyjnej na rzecz ponownego włączenia poprzez korektę odbiegających od normy zachowań.

Wszystko to ma na celu ustalenie, że profesjonalista, który jest nazywany pedagogiem społecznym, jest odpowiedzialny za przeprowadzenie bardzo specyficznej serii działań, dzięki którym osiągnie cele, które zaproponował osiągnąć w obszarze, w którym pracuje. W szczególności jego podstawowe funkcje są następujące:
• Jest odpowiedzialny za edukację w zakresie wartości takich jak szacunek i tolerancja.
• Kontynuuje realizację pewnych działań koordynacyjnych, aby osiągnąć ustalone cele, w których różne grupy i formacje mają wiele do zrobienia.
• Nie mniej istotny jest fakt, że projektuje i wdraża różne projekty i plany, aby osiągnąć swoje cele.
• Musi gruntownie negocjować z tymi, którzy pracują, aby osiągnąć porozumienie, które służy postępowi.
• Musi stać się w ten sam sposób instrumentem, aby zmiana miała miejsce zarówno wśród ludzi, z którymi pracuje się, jak i ogólnie w społeczeństwie.
• Istotne jest, aby dana osoba miała nie tylko wspaniałe cechy komunikacyjne, ale także posiadała niezbędne umiejętności, aby ci, którzy interweniują w swoich projektach, również wykonali swoją część i współpracowali.

Należy zauważyć, że pedagog społeczny może działać w różnych obszarach, takich jak wczesna edukacja, pomoc dla rodzin, praca z młodzieżą, edukacja pozaformalna dla dorosłych, troska o niepełnosprawnych i środowisko pracy.

Istnieje jednak wiele innych obszarów, w których pedagogika społeczna działa również poprzez swoich specjalistów. Byłoby tak w przypadku pomocy dla rodziny, animacji społeczno-kulturowej, edukacji ekologicznej, zarządzania dziedzictwem, zarządzania kulturą lub zwrócenia uwagi na całą populację, która w pewnych okolicznościach jest uważana za znajdującą się w sytuacji marginalizacji.,

Krótko mówiąc, celem pedagogiki społecznej jest edukacja życia w społeczeństwie . Rozwój wartości moralnych pozwala człowiekowi zintegrować się ze swoją kulturą i społeczeństwem, żyjąc we wspólnocie.

Zalecane
 • popularna definicja: chlorek sodu

  chlorek sodu

  Przed przystąpieniem w pełni do ustalenia znaczenia terminu "chlorek sodu" konieczne jest poznanie pochodzenia etymologicznego dwóch głównych słów, które go kształtują: -Clorek pochodzi z języka greckiego. W szczególności jest wynikiem sumy dwóch składników tego języka: "khloros", co oznacza "jasnozielony" i przyrostek "-uro", który jest synonimem "kwaśnej soli". Z drugiej strony
 • popularna definicja: klepsydra

  klepsydra

  Jest znany jako zegar dla urządzenia, który umożliwia określenie pomiaru czasu , podzielenie go na różne jednostki. Z drugiej strony Arena jest nazwą akumulacji cząstek ze skał i zebranych na brzegu rzeki lub oceanu. Klepsydra to instrument, który przemawia do piasku, aby umożliwić tymczasowy pomiar . Zegary te
 • popularna definicja: przeszacowanie

  przeszacowanie

  Przeszacowanie jest procesem i konsekwencją przeszacowania . Czasownik ten odnosi się do oceny rzeczy ponownie lub zwiększenia wartości czegoś , zwykle monety, w procesie przeciwstawiającym się dewaluacji. Również w ramach gospodarki pojęcie rewaluacji można rozumieć jako wzrost ceny niektórych produktów lub towarów. Aby zrozumieć
 • popularna definicja: modem

  modem

  Modem jest akronimem utworzonym przez dwa terminy: modulacja i demodulacja . Jest to urządzenie używane w komputerach do konwersji sygnałów cyfrowych na sygnały analogowe i odwrotnie , aby mogły być przesyłane w sposób zrozumiały. W komputerach lub komputerach modem jest urządzeniem peryferyjnym wejścia / wyjścia, które może być zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Umożliwia podłącz
 • popularna definicja: opodatkowanie

  opodatkowanie

  Nałożenie , od łacińskiego podatku , jest działaniem i skutkiem nakładania lub narzucania . Czasownik odnosi się do nałożenia zobowiązania lub ciężaru , wpajania szacunku lub lęku, przekazywania pieniędzy do dochodów lub instruowania kogoś w czymś. Dlatego nałożenie może być działaniem, które próbuje zmusić kogoś do zrobienia czegoś . Aby ktoś mógł narzucić co
 • popularna definicja: kuźnia

  kuźnia

  Fragua to termin wywodzący się z łacińskiego słowa manufaktury . Pojęcie to odnosi się do pieca używanego do kucia metali . Przez to, jest znany jako kuźnia, do miejsca, gdzie zainstalowana jest kuźnia. Pożar kuźni zostaje przywrócony za pomocą miecha lub innego podobnego urządzenia, które umożliwia napełnianie strumienia powietrza w sposób poziomy. Piec jest oświetl