Definicja rozwój człowieka

Koncepcja rozwoju człowieka może odnosić się do dwóch różnych kwestii. Z jednej strony wiąże się to z poprawą warunków życia człowieka poprzez zaspokojenie jego potrzeb. Z drugiej strony może odnosić się do rozwoju w sensie biologicznym, od poczęcia do urodzenia lub dorosłości.

Rozwój człowieka

Pozostając przy pierwszym z wyżej wymienionych znaczeń, idea rozwoju człowieka wiąże się z dostępnością zasobów w celu zaspokojenia potrzeb materialnych i stworzenia środowiska, które pozwala jednostce wykorzystać jej potencjał. Większy rozwój ludzki, lepsza jakość życia .

Działania na rzecz rozwoju człowieka polegają na poszerzeniu możliwości i możliwości ludzi w celu rozwoju i zwiększenia ich dobrobytu. Różne aspekty związane z rozwojem człowieka są zwykle mierzone za pomocą wskaźnika rozwoju społecznego ( HDI ).

HDI analizuje długość życia, lata nauki i PKB na głowę mieszkańca każdego kraju i ustanawia międzynarodowy ranking. Norwegia, Szwajcaria, Australia, Niemcy i Dania to zazwyczaj narody o najwyższym HDI.

W 1965 r. Utworzono tak zwany Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, w skrócie UNDP, po połączeniu Rozszerzonego Programu Pomocy Technicznej i Funduszu Specjalnego, który pojawił się odpowiednio w 1949 i 1958 roku. Wdrożenie UNDP odbyło się na czele Zgromadzenia Ogólnego, a jego celem jest promowanie poprawy jakości życia ludzi, którzy tworzą ten system. Dokładniej, raport o nazwie IDH jest publikacją tego programu.

UNDP działa w 178 krajach, a jego główną funkcją jest współpraca z ludźmi, aby mogli osiągnąć wyższy standard życia. Aby promować tę poprawę, zapewnia im wiedzę, zasoby i doświadczenie, których potrzebują. Każdy kraj stoi przed różnymi wyzwaniami, a UNDP pomaga im tworzyć i dzielić się strategiami, aby je pokonać.

Rozwój człowieka Wśród tych wyzwań są następujące: zmniejszenie wskaźnika ubóstwa; demokratyczne rządy; zapobieganie kryzysom i odbudowa po nich; zużycie energii i troska o środowisko ; choroby zakaźne i epidemie; dostęp do technologii komunikacyjnych i informacyjnych; zwalczanie analfabetyzmu; Zakończyć dyskryminację kobiet.

Aby kraj mógł przyczynić się do rozwoju społecznego jego mieszkańców, konieczne jest między innymi rozwiązanie punktów wyrażonych w poprzednim paragrafie i dlatego jest to trudne zadanie, które zawsze pozostawia pewien procent osób z postępów. Demokratyczne rządy są jednym z najważniejszych, ponieważ poprzez demokrację dążą do tworzenia procesów i instytucji, które lepiej odpowiadają potrzebom ludzi.

Jeśli nie mamy dostępu do administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości, jeśli nie możemy uczestniczyć w procesach wyborczych i decyzjach legislacyjnych naszego narodu, to nie jesteśmy fundamentalnymi komponentami społeczeństwa, ale zwykłymi kawałkami, które inni muszą poruszać się w swoim kaprysie. Rozwój ludzki implikuje ideę wolności, tak aby każda osoba poruszała się po środowisku jako prawdziwa jednostka, nawet jeśli jest częścią większej całości, która ją reprezentuje.

Jeśli chodzi o biologię, rozwój człowieka zaczyna się od zapłodnienia, gdy gameta kobiety łączy się z męską gametą i pojawia się nowa osoba, której genom pochodzi od obojga rodziców. Ta zygota rośnie w macierzyńskim łonie jako płód przez dziewięć miesięcy, aż do nadejścia porodu. Po ustaleniu narodzin, istota ludzka kontynuuje swój rozwój, aż osiągnie dojrzałość i stanie się dorosłym.

Zalecane
 • definicja: pokój

  pokój

  Pokój to miejsce do odpoczynku lub zakwaterowania . Pojęcie może odnosić się do konkretnego pomieszczenia lub środowiska lub do budynku używanego jako mieszkanie . Na przykład: "Dzięki za kolację, teraz zamierzam przejść na emeryturę do mojego pokoju, by odpocząć" , "Gdzie znajdziemy pokój w tym mieście? Nie ma nikogo n
 • definicja: kostnienie

  kostnienie

  Ossifikacja jest procesem i wynikiem kostnienia , czasownika, który odnosi się do procesu, który prowadzi element organiczny, aby stać się kością lub uzyskać podobny wygląd. Przez skostnienie można zatem utworzyć nowy składnik kości . Osteoblasty są odpowiedzialne za opracowanie tej procedury, która może być realizowana na różne sposoby. Uważa się, że koś
 • definicja: włóczęga

  włóczęga

  Łaciński termin vagabundus wywodzi się z wagabunda , a pojęcie to jest używane w naszym języku jako przymiotnik do zakwalifikowania osoby, która nie ma stałego miejsca zamieszkania i która często przemieszcza się z jednego miejsca do drugiego. Na przykład: "Spędziłem dwa lata jako włóczęga w Europie, podróżując po różnych krajach i grając na gitarze w zamian za monety" , "Kilka dni temu ten włóczęga mieszka na placu" , "Zaoferowałem pracę włóczęgi, ale nie przyjął" , Ogólnie rzecz biorąc, idea wagabundy jest również związana z osobą leniwą i decyduje się nie pracow
 • definicja: PHP

  PHP

  Akronim PHP identyfikuje język programowania, który powstał jako narzędzie Personal Home Page (PHP) . Został opracowany przez duńskiego programistę Rasmus Lerdorf w 1994 roku w celu ułatwienia projektowania dynamicznych stron internetowych. Jednak akronim rekurencyjny jest obecnie połączony z preprocesorem hipertekstowym PHP . Język zo
 • definicja: genealogia

  genealogia

  Z łacińskiej genealogii genealogia jest zbiorem przodków i przodków człowieka lub zwierzęcia rasy . Pojęcie to używane jest również do określenia pisma zawierającego ten zestaw lub jego część, dokumentu, w którym zapisywane jest zstąpienie zwierzęcia rasy i dyscypliny, która bada genealogię. Na przykład: "
 • definicja: skromny

  skromny

  Skromny , z łacińskiego exiguus , jest przymiotnikiem używanym do opisania tego, co rzadkie, małe lub rzadkie . Skromny jest zatem mało, a czasami nawet nie wystarcza. Na przykład: "Budżet, który musimy zorganizować, jest niewielki, ale zrobimy wszystko, co możliwe, aby wszyscy sąsiedzi mogli cieszyć się wydarzeniem" , "Wartość kwoty jest skromna" , "Kandydat rządzący wygrał wybory mała różnica " , Zakwalifikowanie czegoś jako skromnego wymaga subiektywnej oceny. Weźmy przykład opłat